Általános Szerződési Feltételek

1. A bérlést megelőzően szükséges a Bérbeadóval telefonon vagy emailben egyeztetni a bérlés időpontját és részleteit.

2. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt gépjármű a szerződés szerinti használatra alkalmas. A felek
erről a szerződés aláírásakor, az átadással egyidőben közösen meggyőződnek. Bérlő a gépjárművet
kifogástalan, tiszta, üzemképes állapotban veszi át, melyet jelen szerződés aláírásával elismer. A
gépjármű átadásával egyidejűleg Bérbeadó átadja Bérlő részére a gépjármű okmányait is.
 
3. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművet rendeltetésszerűen, a tőle elvárható
gondossággal működteti.
 
4. A bérleti szerződés fennállása alatt Bérbeadó saját költségén gondoskodik a gépjármű
karbantartásáról és azoknak a hibáknak a kijavításáról, amelyek a rendeltetésszerű használat mellett
jelentkeznek.
 
5. Bérlő felel a minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat
következménye. Ha üzemeltetés közben Bérlő rendellenességet észlel, köteles annak használatával
felhagyni, és ezzel egyidejűleg Bérbeadót azonnal értesíteni.
 
6. Bérlő a Bérbeadó engedélye nélkül a gépjárművet harmadik személy használatába nem adhatja. Ha
Bérlő a gépjárművet Bérbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azokért a
károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be.
 
7. A bérleti szerződés lejártakor Bérlő köteles a gépjárművet üzemképes, tiszta állapotban
Bérbeadónak visszaszolgáltatni. A lejárat előtt …… nappal bejelentett igény alapján bármelyik fél
kezdeményezheti a bérleti szerződés meghosszabbítását.
 
8. Amennyiben Bérlő a szerződés lejárta után szolgáltatja vissza a gépjárművet, Bérbeadó jogosult a
havi bérleti díj …… (százalékláb) %-át kitevő felárat a havi bérleti díjon felül felszámítani.
 
9. Ha a gépjármű Bérlő hibájából megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik, Bérlő köteles a
gépjármű értékét megtéríteni.
 
10. Bérlő köteles mindazoknak a büntetéseknek, illetőleg pótdíjaknak a megfizetésére, melyek a
gépjármű jogszabályoknak nem megfelelő használatából erednek (így különösen: pakorlási bírságok,
autópálya pótdíjak, közterület-felügyelet által kiszabott bírságok).
 
11. Pótdíjat köteles fizetni a Bérlő a gépjármű okmányának elvesztése esetén 25.000 forint.
      A gépjármű kulcsainak elvesztése esetén típustól függően 25.000-50.000 forint.
 
12. A bérleti időszak alatt Bérlő viseli a gépjárműben keletkezett kár illetve javítási költségek teljes összegét, ha
      a gépjárművet alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt vezették ill.a KRESZ 4 § által előírt 
      feltételeket nem tartják be.
      Jogosulatlan vezető (a bérleti szerződésben nem feltüntetett személy) által okozott kár.
      Hűtő ill. kenőfolyadék elfolyása nyomán a Bérlőnek felróhatóan keletkezik kár. 
      A gépjárműbe a gyáritól eltérő típusú vagy minőségű üzemanyagot töltenek.
 
13.  Ha a bérbeadás alatt a gépjárművel  káresemény  keletkezik a Bérlőnek felróható ok miatt ,
       pl. (a gépjármű lopás esetén ,amennyiben a gépjárművel együtt annak forgalmi engedélye  és /vagy     
       indító kulcsát is eltulajdonították a Bérlő köteles a teljes kárt megtéríteni Bérbeadó felé.
 
14.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletre vonatkozó
rendelkezései (Ptk. 6:331-348. §) az irányadóak.
 

2023.05.27.